STRUKTURA ORGANIZACYJNA

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMUNALNEGO W JAŚLE Sp. z o.o.

 

GPK w Jaśle sp. z o. o. realizuje swoje statutowe zadania poprzez wydzielone wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 • Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych,
 • Zakład Usług Komunalnych,
 • Dział Ekonomiczno – Finansowy,
 • Stanowisko ds. pracowniczych,
 • Radca Prawny.

1) Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych:

 1. Zakład realizuje zadania z zakresu usług wodno-kanalizacyjnych wynikających z określonego PKD i z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.

  Podstawowym zadaniem Zakładu jest realizacja usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Jasło oraz oczyszczania ścieków w Oczyszczalniach Ścieków.

 2. Pozostałe zadania Zakładu z zakresu usług wodno-kanalizacyjnych są realizowane na podstawie przyjętych do realizacji indywidualnych zleceń i zawartych umów.
 3. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu, który zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Jasło, organizuje i wykonuje usługi z zakresu swojego działania oraz nadzoruje pracowników Zakładu.

  Kierownikowi Zakładu Usług Wodno – Kanalizacyjnych podlegają następujący pracownicy:
  - Inspektor ds. usług wodno-kanalizacyjnych,
  - Konserwator infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – brygadzista,
  - Konserwator infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
  - Konserwator urządzeń pomiarowych do ścieków i wodomierzy oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
  - Operator urządzeń oczyszczalni ścieków – brygadzista,
  - Operator urządzeń oczyszczalni ścieków,
  - Pracownik usług komunalnych.

2) Zakład Usług Komunalnych:

 1. Zakład realizuje usługi komunalne wynikające z zakresu działania spółki określonego w Umowie Spółki (wg właściwego PKD) z uwzględnieniem przepisów prawa.
 2. Zakładem kieruje Kierownik, który organizuje, wykonuje i nadzoruje świadczenie usług komunalnych zlecanych przez Gminę Jasło lub innych Zleceniodawców.

  Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych podlegają następujący pracownicy:
  - Referent ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi,
  - Kierowca specjalistycznych samochodów ciężarowych,
  - Kierowca-operator sprzętu specjalistycznego,
  - Pracownik usług komunalnych.

3) Dział Ekonomiczno – Finansowy.

Działem kieruje Główny Księgowy, któremu podlegają następujący pracownicy

- Inspektor ds. Ekonomicznych – Kasjer,
- Pracownik administracyjno-biurowy.

 

Prawidłowa eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej wymaga zatrudnienia:

 • 10 pracowników na stanowisku „Operator urządzeń oczyszczalni ścieków”. Pracownicy zapewniają stały całodobowy dozór urządzeń i nadzór nad procesem oczyszczania ścieków. Praca odbywa się w systemie zmianowym z zachowaniem norm czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy. Operatorzy urządzeń OŚ w Trzcinicy pełnią równocześnie funkcję dyspozytora monitoringu kontrolnego pracy wszystkich przepompowni ścieków,
 • 7 pracowników zatrudnionych w brygadach eksploatacyjno – konserwacyjnych i remontowych do obsługi całej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Pracownicy usuwają awarie powstające w przepompowniach i na sieci w miarę konieczności, często w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Dwóch pracowników pełni również stałe dyżury domowe w dni wole od pracy i święta,
 • 2 pracowników do obsługi studni głębinowych w Szebniach oraz do sprawdzania i odczytów wszystkich wodomierzy i wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności,
 • 1 pracownik do zarządzania cmentarzami komunalnymi,
 • 8 pracowników adminstracyjno-biurowych prowadzących zagadnienia z zakresu nadzoru technicznego, prowadzenia spraw administracyjno – socjalnych, rozliczeń materiałowych i świadczonych usług, operacji finansowo – księgowych na indywidualnych kontach rozliczeniowych, windykacji należności oraz załatwiania spraw pracowniczych i obsługi interesantów.

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet