Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi usługę odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną z miejscowości: Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Gorajowice, Jareniówka, Kowalowy, Łaski, Niepla, Niegłowice, Osobnica, Sobniów, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda oraz Żółków do oczyszczenia w oczyszczalniach ścieków w Jaśle, Szebniach i Trzcinicy. Zadania te są realizowane w oparciu o infrastrukturę komunalną wybudowaną w latach 2000 – 2014, która jest własnością GPK w Jaśle Sp. z o.o. oraz która jest eksploatowana na podstawie zawartych z Gminą Jasło umów dzierżawy.

Ścieki z miejscowości:

a) Brzyście, Niegłowice, Gorajowice, Kowalowy, Jareniówka z Barzykówką, Łaski, Sobniów, Warzyce, Wolica oraz Żółków (Zlewnia ścieków „JASŁO”) odprowadzane są do oczyszczenia w Oczyszczalni Ścieków w Jaśle, która jest eksploatowana przez MPGK w Jaśle Sp. z o. o. Ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej MPGK w Jaśle ustalana jest w oparciu o wskazania przepływomierzy do ścieków zainstalowanych w studzienkach pomiarowych. Infrastruktura kanalizacyjna obejmująca w/w miejscowości obejmuje:

  • sieć kanalizacyjną o długości: 116 992 mb
  • przepompownie ścieków: 25 szt.
  • budynki korzystające / podłączone do kanalizacji: 1854/1965 szt.,

 

b) Bierówka, Chrząstówka, Niepla, Szebnie i Zimna Woda (Zlewnia ścieków „SZEBNIE” odprowadzane są do oczyszczenia w Oczyszczalni Ścieków w Szebniach. Infrastruktura kanalizacyjna zlewni obejmuje:

  • sieć kanalizacyjną o długości: 65 743,80 mb
  • przepompownie ścieków: 16 sztuk
  • budynki korzystające / podłączone do kanalizacji: 744/801 szt.

 

c)  Trzcinica i Osobnica (Zlewnia ścieków „TRZCINICA”) odprowadzane są do oczyszczenia w Oczyszczalni Ścieków w Trzcinicy. Infrastruktura ta ma następujące parametry:

  • sieć kanalizacyjną o długości: 100 866,78 mb.
  • przepompownie ścieków: 24 sztuki
  • budynki korzystające / podłączone do kanalizacji: 1274/1384 szt.

 

Oczyszczalnia ścieków w Szebniach posiada zdolność oczyszczania 450 m³ ścieków na dobę (tj. 164 250 m³/rok), natomiast oczyszczalnia ścieków w Trzcinicy posiada zdolność oczyszczania 900 m³ ścieków na dobę (tj. 328 500 m³/rok). Ilość ścieków dopływających do tych oczyszczalni oraz ilość ścieków odprowadzanych po oczyszczeniu do rzek Jasiołki i Ropy ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych do ścieków. Jakość ścieków surowych i dopływających do oczyszczalni oraz jakość ścieków odprowadzanych po oczyszczeniu do rzek Jasiołki i Ropy jest systematycznie badana przez akredytowane laboratorium. Wszystkie dotychczas pomiary jakości oczyszczonych ścieków potwierdzają, że ścieki spełniają wszystkie parametry jakościowe określone w wodno – prawnym pozwoleniu oraz w normach i przepisach.

GPK zajmuje się obsługą, konserwacją i czyszczeniem 283 603,05 km sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie 16 miejscowości Gminy Jasło. Sieć znajduje się na bardzo dużym obszarze i w mocno zróżnicowanym wysokościowo terenie. Ponadto obsługą 64 przepompowni ścieków, które ze względów eksploatacyjnych i dla zapewnienia nieprzerwanej pracy w ramach konserwacji urządzeń (co najmniej raz w miesiącu) dokładnie są sprawdzane i gruntownie czyszczone z tłuszczów i osadów, a pompy ściekowe okresowo przeglądane i remontowane. GPK systematyczne sprawdza i obsługuje oraz konserwuje ponad 5000 szt. studzienek rewizyjnych znajdujących się na sieci kanalizacyjnej.

Gminny Zakład Komunalny w Jaśle przeprowadza  próby techniczne szczelności  oraz dokonuje odbioru nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  wybudowanych przez odbiorców usług, rozliczeń kosztów, naliczeń i pobiera opłaty za świadczone usługi.

 

W 2017 roku z terenu Gminy oczyszczono następującą ilość ścieków:

1)  Zlewnia ścieków „JASŁO” (Brzyście, Gorajowice, Kowalowy, Niegłowice, Jareniówka, Łaski, Sobniów, Warzyce, Wolica, Żółków): 270 285 m3

2)  Zlewnia ścieków „SZEBNIE” (Bierówka, Chrząstówka, Niepla, Szebnie i Zimna Woda: 93 771 m3

3)  Zlewnia ścieków „TRZCINICA” (Trzcinica i Osobnica):    145 402 m3

     Razem: 509 458 m3.

 

Ścieki dowożone do oczyszczania pojazdami asenizacyjnymi:  200 m³

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet