INFORMACJA O ZASADACH DOBORU, MONTAŻU I ODBIORU WODOMIERZY

 1. Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej i zamontowanie na niej wodomierza odbywa się na koszt Właściciela nieruchomości lub Odbiorcy usług i wodomierz jest jego własnością. Wodomierz musi posiadać świadectwo legalizacyjne, które jest ważne przez okres 5 lat od daty produkcji. Ponowna legalizacja lub wymiana wodomierza na nowy należy do obowiązku Właściciela nieruchomości i musi być dokonana przed upływem okresu ważności pierwotnej lub poprzedniej legalizacji (licząc lata kalendarzowe).

 2. Oznaczenie wodomierza: nazwa lub znak wytwórcy, typ wodomierza, rok produkcji, nr wodomierza, kierunek przepływu, pozycja zamontowania: H lub V lub H-V (oznacza możliwość pracy zarówno w pionie jak w poziomie), jednostka miary: m3, klasa metrologiczna: A, B lub C i max ciśnienie wody.

 3. Pomieszczenia lub miejsca montażu wodomierzy – powinny spełniać warunki łatwego montażu i demontażu wodomierza, dostępu do obsługi i odczytu, powinny chronić przed mrozem i niskimi temperaturami (temperatury optymalne: +5o do +30o C). Wodomierz nie może być narażany na wibrację (np. od hydroforu) lub wysoką temperaturę (np. od pieca CO).

 4. Zasady montażu wodomierza:

  - Wodomierz w trakcie użytkowania musi być całkowicie wypełniony wodą i bez możliwości tworzenia się poduszek powietrznych.
  - Dla wyeliminowania zaburzeń strumienia wody, przed i za wodomierzem winny być zastosowane proste „króćce” o następującej długości:
             - bezpośrednio przed wodomierzem: 10-15 cm,
             - za wodomierzem o długości 5-7 cm.

  Zabrania się stosowania bezpośrednio przed i za wodomierzem kolanek, trójników, zaworów i połączeń giętkich.

  - Wodomierz należy zamontować zgodnie z oznaczeniem: H – w poziomie, V – w pionie lub H-V – w pionie lub w poziomie; kierunek przepływu wody powinien być zgodny ze strzałką na korpusie wodomierza; dokręcanie śrubunków nie może powodować naprężeń rozciągających.
  - Jeżeli woda pobierana ze studni zawiera związki żelaza, jest twarda lub może być zanieczyszczana, to w celu ochrony wodomierza przed zatykaniem i awariami zaleca się stosowanie przed wodomierzem (na dopływie) filtrów siatkowych
  (z zaworami odcinającymi).
  -
  Instalację dla wody pobieranej na cele gospodarcze należy wykonać przed wodomierzem i wyprowadzić ją na zewnątrz budynku przewodem sztywnym z zaworem lub zaworami odcinającymi wodę na okres zimowy.

  Wewnątrz budynku nie mogą znajdować się źródła nieopomiarowanej wody.

  -
  Sposób wykonania odcinka instalacji wodociągowej, na której zamontowany jest wodomierz podlega odbiorowi przez pracowników GPK w Jaśle sp. z o.o. i po stwierdzeniu prawidłowego montażu, wodomierz zostanie zaplombowany.

  W przypadku niespełnienia warunków instalacji wodomierza ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie na podstawie rozliczenia ryczałtowego.

  -
  Pierwsze sprawdzenie instalacji i plombowanie nowego (lub legalizowanego wodomierza – 1 x 5 lat) dokonywane będzie
  w ramach opłaty abonamentowej. Za każde dodatkowe plombowanie, sprawdzenie wodomierza lub wewnętrznej instalacji wodociągowej (po jej przebudowie) wykonane na wezwanie Odbiorcy usług będą naliczane dodatkowe opłaty zgodnie
  z cennikiem usług GPK w Jaśle sp. z o.o. Również za dokonywanie dodatkowych odczytów wodomierza przy zmianie sposobu rozliczenia usług odprowadzenia ścieków (np. z systemu wodomierzowego na ryczałtowy) będą pobierane opłaty zgodnie
  z cennikiem usług GPK w Jaśle sp. z o.o.

  - Każde uszkodzenie wodomierza, zatrzymanie jego pracy oraz każde przypadkowe lub wynikające z konieczności (w razie awarii) zerwanie plomb wymaga natychmiastowego powiadomienia GPK w Jaśle sp. z o.o., które określi sposób dalszego postępowania.

 5. Przykładowy schemat montażu wodomierzy:

  Oznaczenia:
  ST – studnia (ujęcie własne)
  W – wodomierz
  Z – zawór przelotowy
  ZZ – zawór zwrotny
  WS – woda na cele socjalno – bytowe
  WG – woda na cele gospodarcze
  H – hydrofor
  F – filtr wody.

 

 montaz wodomierza

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet